Mentál-kommunikációs szolgáltatások

Adatvédelmi irányelvek

Hatályos 2022. február 1. napjától

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban az adatkezelési irányelveimről, a személyes adatok kezelésének gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint a Honlapra látogató felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről szeretnék információval szolgálni. Azt szeretném, hogy az oldal látogatói pontosan értsék és tudják, hogy mi történik a ránk bízott adataikkal és, hogy milyen döntéseik, jogaik vannak ezzel kapcsolatban.

A Vállalkozó, mint Adatkezelő adatai, elérhetőségei

 1. Név: Fekete Imola egyéni vállalkozó
 2. Székhely: 2000 Szentendre, Egres utca 9/1.
 3. Adószám: 68584829-1-33
 4. Ügyfélszolgálat: info@nekunkbevalt.hu, +36 30 98 98 912 hívható munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között
Az oldal látogatójaként tájékoztatást kérhetsz az alábbiakról:

• folyamatban van-e bármilyen adatkezelés
• az adatkezelés céljáról
• milyen adatok vannak birtokunkban
• milyen címzettek láthatják még az adatokat
• meddig tároljuk az adatokat
• a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról és az adatkezelés ellen való tiltakozásról
• panaszt nyújthatsz be a felügyeleti hatósághoz
• végzünk-e profilalkotást az adatokból, ez milyen jelentőségű, vagy milyen következménnyel járhat 
Mindezekről egy példányt ingyenesen rendelkezésre bocsátunk, papír vagy elektronikus formában. 
További másolatokért Adatkezelőnek jogában áll adminisztratív díjat felszámolni.

Fogalom meghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

I. A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A továbbiakban részletezzük, hogy milyen konkrét célok és jogalapok alapján dolgozunk.

 • Kapcsolatfelvétel: Közvetlen üzenetküldésre egy kapcsolattartási űrlap kitöltését követően van lehetőség a honlapon. Az itt megadott név és e-mail cím kezelésének jogalapját az önkéntes hozzájárulás biztosítja. Az üzenetek maximum egy évig kerülnek tárolásra. Harmadik félnek nem kerülnek átadásra. Az érintett bármikor visszavonhatja az info@nekunkbevalt.hu címre küldött egyszerű szöveges üzenetben.
  § Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.
 • Elektronikus levél: Az e-mailben érkezett levélből a küldő nevén és e-mail címén túl megismerhetjük a küldő további személyes adatait, amennyiben az üzenetben azok megjelennek. Például foglalkozás, telefonszám, fénykép. Hozzájárulás alapján kezelem ezeket az adatokat, a kezdeményezésre való válaszlevél vagy telefonos beszélgetés céljából. Amennyiben megszűnik a kapcsolattartás, az éves rendes takarítás során törlésre kerülnek az adatok. A hozzájárulás visszavonható az info@nekunkbevalt.hu e-mail címre küldött üzenetben.§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.
 • A regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatkezelés:
  A regisztrációhoz szükséges megadni a személyes adatokat – neve, számlázási címe, elérhetőségei, –, annak érdekében, hogy számlát állíthassunk ki a megrendelt szolgáltatásról, illetve annak online „kézbesítés” céljából kérjük el ezeket az adatokat. Történik mindez az Általános Szerződési Feltételek teljesítésének körében, a hatályos Számviteli törvénynek való megfelelés (számlázás) céljából. Az adattárolás a teljesítés időpontjától számított 3 év, illetve a számlákon szereplő adatok a hatályos Számviteli törvényben rögzített ideig. Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel díjbekérő számla kiállítása végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, vállalkozó ezen adatok segítségével létesít kapcsolatot ügyfelével. Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője. Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére történő törlésig. Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.
 • Referencia, partneri vélemény közzététele az adatkezelő weboldalán, facebook oldalán, egyéb marketing célú felhasználással kapcsolatos adatkezelés:
  A vásárlói visszajelzések, vélemények megjelenítésre kerülhetnek az online felületeinken, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulásodat írásban, e-mail útján kérhetjük. Érvényessége a hozzájárulásod visszavonásáig, vagy a cél teljesüléséig él. A kezelt adatok jellege lehet név, cég név, fénykép. Az így megadott személyes adatokat részben, vagy egészben felhasználva nyilvánosságra hozhatjuk a beleegyezéseddel.
 • Sütik: A honlap sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében,
 • § Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulásA hozzájárulás módosítása, visszavonása bármikor megtehető a weboldalon. 
III. ADATFELDOLGOZÓK

A fentiek értelmében, az adatkezelőként a személyes adataidat alvállalkozóink felé is szükséges továbbítanunk számlakibocsátás, könyvelés céljából, valamint a megadott személyes adatokhoz hozzáférést adunk a tárhelyszolgáltatónak is. Az alábbiakban láthatod az elérhetőségeiket:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem

Zitax Könyvelőiroda
Cím: 7370 Sásd, József Attila u. 3.

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1538 Budapest, Postafiók 510.
Adatkezelési tájékoztató: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Google LLC
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Telefon: 650-253-0000
E-mail: data-protection-office@google.com
Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google Inc. által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül.
E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek.
A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén.
A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL AZ ADATKEZELÉS TELJES IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓAN
 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
  Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az milyen jogalappal történik, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, és meddig tároljuk.
 2. Helyesbítéshez való jog
  Írásbeli kérésedre a személyes adataidat módosíthatjuk, amennyiben elírás történt.
 3. Személyes adatok törléséhez való jog
  A hozzájárulás visszavonásakor a hozzájáruláson alapuló adatkezelést megszüntetjük, a személyes adatokat töröljük. A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozásnak és megszűntetésnek helye van.
 4. Személyes adatok korlátozásához való jog
  Személyes adataidnak korlátozását kérheted az alábbi esetekben, ha úgy véled,
  – hogy nem kezeljük pontosan a személyes adataidat
  – hogy jogalap nélkül kezeljük
  – hogy szükséged van rájuk pl. jogi igényeidnek az érvényesítéséhez.
 5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
  Szakmai partnereink tiltakozással élhetnek adataik tárolása ellen.
 6. Adathordozhatóság
  Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, úgy kérésedre kiadhatók az általunk tárolt adataid másik adatkezelőnek.
 7. A felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga
  Kérjünk Téged, hogy amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogaidat, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk az info@nekunkbevalt.hu címen. Tájékoztatunk továbbá, hogy jogaidnak megsértése esetén panasszal fordulhatsz, ill. tájékoztatást kérhetsz a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

VI. BIZTONSÁG

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. február 1. napján lép hatályba.
A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat.
A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettük és irányadónak tekintettük a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulum bekezdései, továbbá a 12-22.
cikk és http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf tartalmát.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=20
11.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

A NAIH ajánlását az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján.
https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatását az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);
http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatását az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.)
http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf